Regulamin biegu

2. GOAL ZERO HERO RUN 2016

Regulamin

 1. Organizator
 2. Organizatorem imprezy „GOAL ZERO HERO RUN” jest FHU Zbigniew Popowski.

 

 1. Cele
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród pracowników i partnerów firmy Shell Polska sp. z o.o.
 4. Promocja Dnia Bezpieczeństwa.
 5. Cel Charytatywny: wsparcie leczenia i rehabilitacji dla Antosia Kinowskiego podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

 

III. Termin i miejsce (2 Shell Goal Zero Hero Run)

 1. Bieg odbędzie się 17 września 2016 r. o godzinie 11:00 w bydgoskim Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku –Myślęcinek.
 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.                        , zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 4. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
 5. Długość trasy Biegu wynosi: 10km dla biegu na 10km i 5 km dla biegu na 5 km.
 6. Trasa biegu zostanie oznaczona co kilometr.
 7. Punkt odświeżenia zaopatrzony w wodę będzie na 5 kilometrze trasy.
 8. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 9. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonemu każdemu Uczestnikowi po rejestracji w Biurze Biegu przed imprezą.
 10. Punkty medyczne będą znajdowały się na ok. 3 km pętli Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 

 1. Warunki Zgłoszenia i Uczestnictwa
 2. Impreza ma charakter zamknięty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 17.09.2016 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
 3. Prawo startu w Biegu na 10km i 5 km mają również osoby, które najpóźniej w dniu 17.09.2016 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz wypełnienia zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, która to zgoda będzie dostępna w Biurze Biegu.
 4. Osoby opisane w ust. IV pkt. 2 nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
 7. prawidłowa rejestracja na stronie, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
 8. Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
 9. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Biegu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.
 10. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu w dniu 17 września 2016 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Udział w biegu jest bezpłatny.
 12. Wnoszona opłata dobrowolna jest w całości przekazana na cel charytatywny opisany w pkt II.4.
 13. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie
 14. Organizator ustala na Bieg limit pakietów na 300 (trzysta). O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń.
 15. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 7.09.2016 r. W dniu17 września zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Biegu w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Biegu oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu.
 16. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Biegu.
 17. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą: pamiątkowa koszulka biegu, numer startowy z chipem. Pełny pakiet startowy zagwarantowany jest wyłącznie dla uczestników, którzy zarejestrowali się do dnia 7 września 2016. Pakiety Startowe będzie można odbierać w Biurze Biegu w dniu startu w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 18. W trakcie trwania Biegu wskazane jest, aby uczestnicy założyli okolicznościową koszulkę biegu wraz z numerem startowym otrzymanym w ramach Pakietu Startowego.
 19. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa na trasę Biegu zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.
 22. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.
 23. Klasyfikacje i nagrody
 24. W biegu będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na kategorie.
 25. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 26. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji open na 10 km otrzymają pamiątkowe puchary.
 27. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych w biegu na 10 km otrzymają nagrody.

Kategorie wiekowe

Kobiety :

I – do 29 lat (1986-2000)

II- 30-39 lat (1976-1985)

III- 40-49 lat (1966-1975)

IV- 50+ (do 1965 r. )

Mężczyźni :

I – do 29 lat (1986-2000)

II- 30-39 lat (1976-1985)

III- 40-49 lat (1966-1975)

IV- 50+ (do 1965 r. )

 1. Wszyscy Uczestnicy biegu na 5 km i 10 km, którzy ukończą zawody wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.

 

VII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.
 3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

 

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 5. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail:………) w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej

 

Dodaj komentarz